KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Güvenliğiniz bizim için önemlidir! https://www.medyazirve.com "Medya Zirve" olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

1. Medya Zirve’nin Kişisel Verilerinizi İşlemesindeki Hukuki Dayanak

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda KVKK 5/2 a, c, ç, e ve f istisnai hükümlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Firma ile ilişkiniz kapsamında işlenen kişisel verileriniz: ad soyad, instagram kullanıcı adı, e posta adresi ve telefon numarasıdır. İnstagram hesabınıza ait şifre hiçbir şekilde istenmemektedir.

Banka Verileri: Ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kart bilgileriniz. Kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşlarına aktarılmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.


3. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Medya Zirve ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Amaç ve Hukuki Sebep 

Medya Zirve ve alt urlarındaki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek iletişim verileri, bilgi girişi yapmış olduğunuz iletişim, şikâyet, satın alma vb. formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi sitemizde belirtmiş olduğumuz hizmetlerin sağlanabilmesi, şikâyet bildirimi iletilebilmesi ve geri dönüşünün yapılabilmesi ile bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar 


Yukarıda belirtilen amaçlarla, Medya Zirve ve Alt Domainleri ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kuruluş; sunulan hizmet ile ilgili olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve İnstagram kullanıcı adıyla sınırlı olarak, Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, aynı işi yapan birçok Şirket ve internet sitesinin de işbirliği yaptığı program ortağı “APİ” adındaki kuruluş’tan ibarettir.


 6. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli ve Hukuki Sebebi

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verilerinizi Medya Zirve ve Alt Domainleri olarak medyazirve.com ve alt url adreslerindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması ve sitemiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız suretiyle topluyoruz.

 

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e ve f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, Kimlik Verileri, Ad soyad, İletişim Verileri, telefon numarası, mail adresi hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi” kapsamında kanundaki istisna hükümlerine dayanıldığını belirtmek isteriz.

 

7. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Medya Zirve ve Alt Domainleri KİŞİSEL verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

8. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Medya Zirve ve Alt Domainlerinin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Medya Zirve ve Alt Domainlerinin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.

 

9. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, kişisel veri sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel veri sahibi, Medya Zirve ve Alt Domainleri’ne (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

10. İletişim ve Başvuru Yöntemi

Medya Zirve ve Alt Domainleri; Medya Zirveve alt urllerindeki web sayfası üzerinden verilen tüm servis ve hizmetlerin sahibi olup tüm bunlar Medya Zirve tarafından işletilir. Medya Zirve; KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

 

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:


İletişim: 0 536 251 71 99

 

Medya Zirve ve Alt Domainleri iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Medya Zirve ve Alt Domainleri, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

 

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak; Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, bir web sitesi olan Medya Zirve ve alt url’leri ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunu beyan etmiş olursunuz. Ayrıca yasal haklarınızı kullanmadan önce Medya Zirve ve Alt Domainleri’ne başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük önemi haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan “rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1.    Sözleşmenin Tarafları


1.1.    İşbu Sözleşme; bir tarafta https://www.arelmedya.net/ ile diğer tarafta
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından sunulan hizmetlerden yararlanacak olan kişi/kişiler/kurum arasında kurulmuş sayılacaktır.
1.2.    İşbu Sözleşme’de bundan sonra alıcı konumundaki kişi/kişiler/kurum “MÜŞTERİ”; hizmet verecek olan taraf ise “
Medya Zirve ve Alt Domainleri” olarak anılacaktır.
1.3.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; www.eksioduller.com ve www.sosyal.eksioduller.com üzerinde belirtilen hizmetleri Sözleşme’deki şartlar dâhilinde sağlayan satıcı konumundaki taraf olup; MÜŞTERİ ise bu hizmetlerden yararlanmak amacıyla gerekli bilgileri sağlayan ve hizmet karşılığı bedeli ödeyen alıcılardır. 
1.4.    Taraflar medyazirve.com ve medyazirve.com üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına almış sayılacaktır.
1.5.    İşbu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, talep ettiği hizmete ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 
1.6.    Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.


2.    Sözleşme Konusu


2.1.    İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sosyal medya hesaplarındaki reklam veya tanıtım gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MÜŞTERİ’nin hatasız olarak verdiği bilgiler doğrultusunda
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından internet sitesinde belirtilen hizmetlerin sunulması ve karşılığında MÜŞTERİ’nin Sözleşme’ye ilişkin bedeli ödemesinden ibarettir.
2.2.    İşbu Sözleşme; Türk Hukukuna tabi olup Sözleşme’nin uygulanması esnasında ve sonrasında çıkabilecek tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. MÜŞTERİ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki tüm hakları korunmaktadır.


3.    Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri


3.1.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; müşterinin internet sitesi üzerinden talep ettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabul edilmesi ve ödemenin yapılmasıyla birlikte Medya Zirve; ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul ederek sipariş konusu hizmeti Sözleşme şartları dâhilinde vereceğini kabul ve taahhüt edecektir.
3.2.    E
Medya Zirve ve Alt Domainleri; Müşteri’nin ödeme şekli ve ödemesi gereken toplam bedeli açıkça belirtilecek ve Müşteri’yi bu konuda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirecektir.
3.3.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; siparişin kabulü ve ödemenin onaylanması işlemlerinin tamamlanmasının ardından, MÜŞTERİ’nin sipariş etmiş olduğu hizmeti sunmak için derhal işlemlere başlayacak, işin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede işi tamamlayacaktır.
3.4.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; talep etmiş olduğu hizmete ilişkin sosyal medya KULLANICI ADINI ve açıkça belirtilmiş olan gerekli bilgileri Medya Zirve ve Alt Domainlerine doğru ve eksiksiz olarak verecektir. Aksi halde hizmetin yerine getirilememesinden MÜŞTERİ sorumludur.
3.5.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından MÜŞTERİ’nin sosyal medya hesabına ilişkin ŞİFRE; KESİNLİKLE TALEP EDİLMEYECEKTİR. 
3.6.    MÜŞTERİ; talep ettiği hizmet doğrultusunda sosyal medya hesabını GİZLİ HESAP YAPMAYACAK; herkese açık konuma getirecektir.
Medya Zirve ve Alt Domainleri; müşteriden talep etmiş olduğu kullanıcı adının yanlış olmasından, kullanıcı adının değiştirilmesinden veya hesabın kapalı yani diğer bir anlatımla“GİZLİ HESAP” olmasından veya kısıtlı hesap olmasından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
3.7.    MÜŞTERİ; sosyal medya hesabının ve şifrelerinin güvenliğinden kendisi sorumlu olup bu konuda doğabilecek zarar ve ziyandan kendisi sorumlu olacaktır.
3.8.    MÜŞTERİ; aldığı hizmet dâhilinde
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından aldığı tüm uyarı, ihtar ve bildirimlere uyacaktır. 
3.9.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; sipariş edilen hizmet doğrultusunda sağladığı İNSTAGRAM TAKİPÇİ gönderimine ilişkin olarak bir hata olması, araya APİ sisteminden kaynaklı olarak gönderilmeme gibi bir durumda hesapların karışması halinde; Web sitesinde bulunan e-posta adresine veya Web Sitesinde bulunan İletişim bölümüne yapılacak bildirimle 30 gün içerisinde hatayı telafi edecek; hatanın telafi edilememesi halinde MÜŞTERİYE 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan haklarını sağlayacaktır.
3.10.    MÜŞTERİ; hizmet dâhilinde
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından sağlanan İnstagram takipçi ve beğenileri kullanarak; erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, yasalara aykırı faaliyetlerde bulunmamayı taahhüt eder. Bu gibi faaliyetlere girişmesi halinde meydana gelebilecek tüm sorun ve problemlerde zararı tazmin etmeyi taahhüt eder.
3.11.    Müşteri instagram takipçi, instagram beğeni veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.12.    MÜŞTERİ; hizmete ilişkin sosyal medya hesaplarındaki tüm dosya, doküman, veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda doğabilecek sorunlardan
Medya Zirve ve Alt Domainlerine herhangi bir kusur iletilemez.
3.13.    
Medya Zirve ve Alt Domainlerine; Müşteri tarafından bilgileri iletilen sosyal medya hesap ve sayfalarını hizmet sağlamadan önce incelemez, gözden geçirmez, doğruluğunu kontrol etmez ve Müşteri tarafından oluşturulmuş sayfa ve hesaplar hakkında herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. 
3.14.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; MÜŞTERİ’nin Sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunması, kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı fiillere girişmesi gibi sebeplerle; Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Medya Zirve; hukuka aykırı filleri ve eylemleri öğrendiği andan itibaren MÜŞTERİ’ye haber vermeksizin Sözleşme’yi feshederek vermiş olduğu hizmeti silmek hakkına sahiptir.
3.15.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; müşterinin istekleri doğrultusunda ve işbu Sözleşme ile mevzuat hükümleri kapsamında hizmet verecek olup; illegal hiçbir oluşum veya faaliyet içerisinde yer almayacak ve hizmet sağlamayacaktır. MÜŞTERİ; hizmetin sunulmasını talep ettiği sosyal medya hesabının içeriğinden kendisi sorumlu olduğundan; oluşabilecek her türlü zarardan ve ziyandan Medya Zirve ve Alt Domainleri hiçbir şekilde sorumlu değildir.
3.16.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; MÜŞTERİLERİNE sunmakta olduğu hizmetleri tamamen “APİ” üzerinden sağlamaktadır. APİ sistemindeki hata, gecikme, yoğunluk, güncelleme gibi Medya Zirve’nin elinde olmayan durumlardan doğabilecek hizmet gecikmelerinden Medya Zirve sorumlu değildir.
3.17.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından sipariş doğrultusunda sunulan paketler'in içeriğinde bulunan "Türk Takipçiler Mevcuttur" ifadesi %10'luk bir kısmı kapsamaktadır kalan %90'lık kısmı Medya Zirve ve Alt Domainleri Yabancı - Bot Hesaplar ile karıştırarak gönderebilmektedir müşteri'nin paketlerden herahangi birini satın alması halinde bu şartlar'ı ve %10'luk kısmı kabul ettiği okuduğu ve onayladığı anlamına gelmektedir. Medya Zirve ve Alt Domainlerinin vaadettiği Türk takipçi oranı %10'luk kısım ile sınırlıdır ve paket başlıklarında "Türk" ifadesine yer vermeyerek müşteriyi yanıltma algısından kaçınmıştır, satın alınan paket içeriğinde Türk Takipçilerin Mevcut olduğunu belirtmiştir ve bu oranı %10 olarak sınırlamıştır.
3.18.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından sağlanan hizmet içerisinde APİ kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek problemlerin çözülebilmesi için MÜŞTERİ tarafından Medya Zirve ve Alt Domainlerine bildirimde bulunulması gerekir. 
3.19.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; Müşterinin hataya ilişkin bildiriminden itibaren maksimum 30 iş günü içerisinde sorunu çözümleyecektir. Aksi halde Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca cayma ve diğer seçimlik hakları saklıdır. Müşteri bunu okumuş, kabul etmiş ve buna göre hizmet alımında bulunduğunu taahhüt ve kabul eder.
3.20.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından gönderilen takipçiler güncelleme veya kapanma gibi sorunlarla karşılaşabilir ve takipçi kaybına yol açabilir. Bu konuda Medya Zirve ve Alt Domainlerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşterinin  Web sitesinde bulunan İletişim bölümüne yazarak bildirim yoluyla talepte bulunması halinde bu talep doğrultusunda ve imkânlar dâhilinde gerçek veya bot takipçi hesaplarıyla bu eksiklik tek seferlik telafi edilebilecektir.
3.21.    İnstagram ve diğer sosyal medya kuruluşlarının zaman zaman güncellemeler yaparak hesap silme veya kısıtlama hakkı bulunduğundan; bu gibi durumlar
Medya Zirve ve Alt Domainlerinin sorumluluğu dışındadır. İnstagram ve benzeri sosyal medya şirketleri tarafından bu gibi bir işlem yapılması halinde Medya Zirve ve Alt Domainlerinin hiçbir şekilde sorumluluğu doğmayacaktır. Müşteri bunu okuyup kabul ettiğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.
3.22.    Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi halinde
Medya Zirve ve Alt Domainleri; Müşterinin siparişine ilişkin olarak tutulmuş olan bilgi ve dosyaları depolamakla yükümlü değildir.6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hakları saklı tutulmaktadır.30 gün sonrasında silme hakkına sahiptir.

4.    Ücret
4.1.    İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dâhil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilât gerçekleşir.
4.2.   
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından sunulan bu hizmetlere ilişkin ödemeler 3D SECURE sistemi üzerinden gerçekleştirilir.
4.3.    MÜŞTERİ tarafından ödeme yapılmaması halinde
Medya Zirve ve Alt Domainleri hiçbir şekilde hizmete başlama, ifa hazırlığı yapma veya edim yükümlülüklerini yerine getirme borcu altında değildir.
4.4.    Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı
Medya Zirve ve Alt Domainleri, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.
4.5.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; MÜŞTERİ’nin ödeme işlemini tamamlamasına kadar ilgili hizmeti kapatma, açma, değişiklik yapma veya ücreti artırıp azaltma haklarını saklı tutar.
4.6.    Ödemenin yapılmasının ardından çıkabilecek tüm hukuki ihtilaflarda MÜŞTERİ’nin Tüketici olarak sahip olduğu Kanuni hakları saklıdır. Bu konuda
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından kendisine her türlü kolaylık ve destek sağlanır.

5.    İletişim ve Bildirim Adresleri
5.1.    Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat veya bildirim için
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından info@medyazirve.com mail adresi kullanılacak; MÜŞTERİ tarafından ise sipariş verirken belirttiği mail adresi kullanılacaktır.
5.2.    MÜŞTERİ sipariş adresinde belirttiği posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
5.3.    Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
5.4.    
Medya Zirve ve Alt Domainleri; MÜŞTERİ’nin belirttiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin gelmediğini veya kendisine ulaşmadığını iddia edemeyecektir. Söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.    Sözleşmenin Feshi
6.1.    MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde 6098 sayılı Kanun uyarınca alacaklının temerrüdü gerçekleşecektir ve bu durumda
Medya Zirve ve Alt Domainlerinin hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır. 
6.2.    Müşteri’nin beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde hizmetin sağlanamamasından
Medya Zirve ve Alt Domainleri sorumlu olmadığı gibi yine hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır. 
6.3.    MÜŞTERİ; Sözleşme’nin anlatılan şekilde 
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından haklı olarak feshi halinde kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.4.    MÜŞTERİ;6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Kanundaki şartlar dâhilinde feshetme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından Sözleşmenin sona erme süresinden önce feshedilmesi halinde
Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından feshe kadar yapılan tüm işlemlerin karşılığı olarak takdir edilen kesinti yapılabilecektir. Müşteri bu hükmü beyan, kabul ve taahhüt eder. 
6.5.    MÜŞTERİ’nin kusuru sebebiyle gerçekleşen fesihlerde
Medya Zirve ve Alt Domainlerinin her türlü tazminat hakkı saklıdır.

7.    Yetki
7.1.    İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.    İşbu sözleşme bu maddeyle birlikte5 sayfa, 8 madde ve 46alt maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imzalanmıştır. Tarafların fiziki varlıkları olmaksızın hüküm altına alınması sebebiyle işbu sözleşme Mesafeli Satış Sözleşmesi olarak imzalanmıştır. Siparişin verilmesinin ardından Medya Zirve ve Alt Domainleri tarafından ödemenin kabul edilmesiyle birlikte Sözleşme tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulmuş sayılacaktır.

9. Kullanıcı sözleşmesiniz kabul ettiğiniz takdirde size kampanya sms gönderimini kabul etmiş sayılırsınız.

10. Sözleşmeyi kabul eden müşteriler bilgilendirme ve kampanya mesajları ve mailleri almayı da kabul etmiş sayılırlar.